20 FÖRSLAG FÖR ATT STÄRKA DEN SVENSKA DEMOKRATIN

Vi har sammanställt en lista med 20 förslag för att minska den svenska demokratins sårbarhet i en allt mer orolig omvärld. Förslagen skulle dels innebära ett stärkt skydd av våra grundlagar och de fri- och rättigheter som innefattas i dem – men också stärka våra rättigheter inom vissa områden som ofta är de första att angripas när en demokrati nedmonteras.

Samtliga riksdagspartier har fått dessa förslag skickade till sig med en rak fråga; Skulle ni backa förslaget? Resultatet finner du här.

Det är nu upp till svars – ska vi se till att Sverige går mot strömmen eller ska vi fortsätta tro att vi inte påverkas av trenden av demokratisk nedmontering som sveper över världen?

Arbetet börjar nu och du kan hjälpa oss sätta press på att våra folkvalda agerar innan det är för sent. Klicka här för att skriva under vår namninsamling kopplat till ett av förslagen nedan.

STARKARE KONSTITUTIONELLT SKYDD

 1. FÖRSTÄRKT GRUNDLAGSSKYDD
  En ändring i grundlagen ska kräva två beslut i riksdagen med mellanliggande ordinarie val och att det vid det andra beslutstillfället föreligger en kvalificerad majoritet med 2/3-delar av samtliga riksdagsledamöter.
 2. INGEN SKA STÅ ÖVER LAGEN
  Lagrådets rekommendationer ska bli bindande för att säkerställa att nya lagar som stiftas inte strider mot andra grundläggande fri- och rättigheter.
 3. STÄRK DOMSTOLARNAS OBEROENDE
  Utnämning av domare ska endast kunna ske utifrån förslag från Domarnämnden för att säkerställa domstolarnas oberoende.
 4. DEMOKRATIN ÄR HÄR FÖR ATT STANNA
  I regeringsformen ska en särskild regel intas om att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.
 5. INTE VILKA LAGAR SOM HELST
  Vissa för demokratin centrala lagar, såsom vallagen, ska stärkas så att de på samma sätt som riksdagsordningen blir semikonstitutionella.
 6. HEJ DÅ, HOT
  Skyddet för yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samtalet (såsom journalister, opinionsbildare och forskare) ska stärkas så att det motsvarar skyddet för myndighetsutövande personer.
 7. HEJ DÅ, HAT
  Lagen om hets mot folkgrupp moderniseras så att dess skydd kan tillämpas i större utsträckning.

ÖKAT ANSVARSUTKRÄVANDE AV BESLUTSFATTARE

 1. 112 FÖR RÄTTIGHETSKRÄNKNINGAR
  En ny instans ska inrättas för att underlätta enskildas kontakt med de olika tillsynsorgan som finns och samordna deras arbete. Tillsynsorganens beslut ska också vara bindande. Syftet är att garantera att enskilda får sina ärenden prövade av en oberoende instans och stärka möjligheterna att utkräva rättigheter och få upprättelse för rättighetskränkningar när så krävs.
 2. RÖR INTE MITT PRIVATLIV
  Ett integritetsskyddsråd ska inrättas för att höja kvaliteten i lagstiftningsprocessen när det gäller förslag som påverkar den personliga integriteten, för att säkerställa att rätten till privatliv respekteras.
 3. INTEGRITETSKRÄNKNINGAR SKA KOSTA
  Ökade möjligheter till ekonomisk kompensation ska ges till enskilda som utsatts för otillåten användning av hemliga tvångsmedel för att förebygga övertramp och att individer skall ha möjlighet till upprättelse om så ändå sker.
 4. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SKA MED
  Alla statliga utredningar ska ta hänsyn till och göra konsekvensanalyser i förhållande till Sveriges internationella åtaganden kopplade till mänskliga rättigheter.

MER RÄTTVIS KRIMINALPOLITIK

 1. BARN SKA FÅ VARA BARN
  Förebyggande åtgärder för barn och unga ska prioriteras högre i kriminalpolitiken än hårdare straff. Detta för att färre ska hamna i kriminalitet och för att säkerställa barnrättsperspektivet.
 2. BYGG VÄGAR TILLBAKA, INTE FÄNGELSER
  Satsningar på arbete med att förebygga återfall i brott genom rehabilitering och återintegration ska prioriteras högre än investeringar i fängelser eller hårdare straff. Detta för att frihetsberövades och dömdas rättigheter ska respekteras.
 3. INGEN MISSTANKE, INGET MAKTMISSBRUK
  Polisens befogenheter gentemot personer där det saknas brottsmisstanke ska begränsas för att säkerställa exempelvis rättssäkerheten och rätten att inte bli diskriminerad.
 4. KVITTO PÅ DET
  Kvitton vid personkontroller där polisen informerar om varför en person stoppas ska införas för att motverka diskriminering och säkerställa att oskyldiga inte misstänkliggörs.
 5. INTE DÖMD, INTE GLÖMD
  Häktning ska endast användas som sista utväg när mindre ingripande alternativ uttömts och tiden som en person sitter häktad minskas. Detta då en häktad person fortfarande är att anses som oskyldig utifrån ett rättsligt perspektiv.

MÄNSKLIGARE MIGRATIONSPOLITIK

 1. RESPEKTERA ASYLSÖKANDES RÄTTIGHETER
  Permanenta uppehållstillstånd ska återinföras som huvudregel för att asylsökandes rättigheter ska respekteras.
 2. FAMILJEN KOMMER FÖRST
  Rätten till familjeåterförening ska respekteras i enlighet med folkrätten – oberoende av uppehållstillståndets grund eller eventuell avsaknad av skyddsstatusförklaring.
 3. RÅDGIVNING FÖR STÄRKT RÄTTSSÄKERHET
  Varje skyddssökande ska tilldelas ett offentligt ombud för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen och att förhindra att skyddsökande får felaktiga beslut.
 4. SÄKERSTÄLL SÄKRA VÄGAR TILL SVERIGE
  Mobila ambassader ska införas för att hantera ansökningar om asyl och visum, för att på så sätt skapa säkra och lagliga vägar till Sverige.


_____

18.000 underskrifter

SKRIV PÅ FÖR ATT GRUNDLAGSSKYDDA DEMOKRATIN!

När demokratin backar runt om i världen är det dags att sluta ta vår för given. Sveriges demokrati är sårbar, men än så länge stabil. Nu behöver vi vara många som tillsammans sätter press på att riksdagen framtidssäkrar våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

Skriv under vårt krav:

Det ska skrivas in i grundlagen att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.

Listan med underskrifterna kommer att lämnas till den nyvalda riksdagen och regeringen efter valet den 11 september.