FN:s tortyrkommitté granskar Sverige – läs vår skuggrapport

I mitten av november granskas Sverige av FN:s tortyrkommitté, som bevakar hur FN:s medlemsländer…

I mitten av november granskas Sverige av FN:s tortyrkommitté, som bevakar hur FN:s medlemsländer lever upp till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför granskningen har Civil Rights Defenders skickat en skuggrapport till FN, där vi pekar på en rad kränkningar av mänskliga rättigheter som Sverige behöver åtgärda.

Varför skickar Civil Rights Defenders en skuggrapport till FN?

Vi vill uppmärksamma FN:s tortyrkommitté på vilka människorättskränkningar som finns i Sverige inom de områden som omfattas av konventionen. Vi vill även lyfta fram faktorer som varit framgångsrika. Den kritik vi lyfter rör till exempel att Sverige fortfarande inte har en bortre tidsgräns för hur länge man kan vara häktad, att personer hålls kvar i tvångsvård trots att de är färdigbehandlade och att det i en rättsprocess är svårt att få tillgång till anpassad information om man till exempel har en funktionsnedsättning. Vi lyfter även att det saknas ett människorättsbaserat arbetssätt, vilket gör att det används mer tvång än nödvändigt inom tvångsvården. Till exempel används tvångsmedicinering och bältning oftare än vad som skulle behövas.

I rapporten belyser vi även rättssäkerhetsbrister i asylprocesser, till exempel gällande medicinska åldersbedömningar. En annan fråga vi pekar på är att diskrimineringslagen även ska omfatta de rättsvårdande myndigheternas beslutsfattande och verksamheter.

Hur går granskningen till?

Granskningen består av ett förhör vid FN:s högkvarter i Genève och inleds med att representanter för Sveriges regering berättar om hur Sverige lever upp till sina förpliktelser. Därefter hålls en dialog mellan kommittén och Sverige. Efter förhöret återkommer kommittén med synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen och ger ett antal rekommendationer kring åtgärder som behöver vidtas.

Under förhöret har även civilsamhället möjlighet att presentera sina skuggrapporter och peka på de brister som finns.

Vad vill Civil Rights Defenders att FN ska göra?

Vi vill att kommittén uppmärksammar de människorättskränkningar som sker i Sverige och ger rekommendationer för hur arbetet ska utvecklas. I vår rapport har vi gett förslag på ett antal rekommendationer som skulle bidra till att åtgärda problemen i Sverige.

Läs skuggrapporten

Klicka här för att ladda ner vår skuggrapport.

Taggar ,